Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Αφορισμοί/ιερά παράδοξα #1


 Δεν θα υπάρχουν εις σε άλλοι θεοί εκτός από εμέ. Δεν θα κατασκευάσης δια τον εαυτόν σου άγαλμα ούτε εικόνα οιουδήποτε όντος, από όσα υπάρχουν άνω στον ουρανόν, από όσα υπάρχουν κάτω εις την γην και από όσα ευρίσκονται εις τα ύδατα ποταμών και θαλάσσης και κάτω από την επιφάνειαν της γης.  Δεν θα προσκυνήσης αυτά ούτε θα τα λατρεύσης, διότι εγώ είμαι Κυριος ο Θεός σου, Θεός ζηλότυπος, τιμωρών τέκνα δια τας αμαρτίας των γονέων μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς, εις εκείνους οι οποίοι με μισούν.   Είμαι όμως και Θεός ελεήμων, ο οποίος δεικνύω και δίδω έλεος εις χιλιάδας ανθρώπων, οι οποίοι με αγαπούν και φυλάσουν τας εντολάς μου. Δέν θα προφέρης επιπόλαια και μάταια το όνομα Κυρίου του Θεού σου, διότι ο Κυριος δεν θα απαλλάξη από την ενοχήν, αλλά τουναντίον θα τιμωρήση οποίον παίρνει στο στόμα του το όνομα του Θεού επιπολαίως και ανωφελώς. Δευτερονόμιον 5,7-11 Δεν θα φονεύσης∙ Δεν θα μοιχεύσης∙ Δεν θα κλέψης. Δευτερονόμιον 5,17-19  Βίβλος, Παλαιά διαθήκη, ιερό βιβλίο του χριστιανισμού και η απαρχή του.

Βασίζεται το πρωτότυπο στην μετάφραση Ο΄ της παλαιάς διαθήκης: Βικιθήκη 

Το μόνο δικό μου σχόλιο στο αίσχος του θεού είναι ότι ο ίδιος μιλάει για την ιδιοτελή αγάπη, ο θεός, ο πατέρας του Ιησού εγκαινιάζει με ιερό τρόπο το να αγαπάς με ιδιοτέλεια και όχι από την ψυχή σου, όχι από πραγματική ανάγκη για συναίσθημα ωραίας φύσης ανεξαρτήτως εντολών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: